MILJÖ & KVALITÉ

KVALITÉ – ETT NYCKELORD

I Scandinavien är A-plast AB sedan många år tillbaka marknadsledade inom tillverkning av barnsäkerhet.
I denna bransch handlar allt om just kvalité, något som signifikant med hela vår verksamhet.

Tre avvikelser på ett verksamhetsår, det säger en hel del. Oavsett om det handlar om formsprutning, extrudering eller någon form av vidareförädling så är rätt kvalité alltid den högst prioriterade frågan hos oss. 

När vi för snart tjugo år sedan tog fram vårt eget varumärke, A-safety, så hade vi en tydlig målsättning. A-safety ska betyda Svensktillverkad kvalité. Detta är något som sedan dess genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är certifierade enligt kvalitetsstandard SS-EN-ISO 9001 och även miljöcertifierade enligt SS-EN-IS0 14001.

 

Miljöpolicy

A-PLAST AB:s tillverkning, köpta och levererade produkter och tjänster, skall påverka inre och yttre miljö på minsta möjliga sätt med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall planera för att förebygga föroreningar och ständigt minska vår miljöpåverkan med hänsyn till uppsatta miljömål. Som minimikrav gäller att alltid uppfylla de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.

Alla som arbetar hos oss, eller för oss, skall arbeta med ständig förbättring och vara medvetna om de krav som ställs på dem och de miljömål vi har satt upp.

 

Kvalitetspolicy

A-Plast AB skall konstruera, producera och leverera produkter, komponenter, hel och halvfabrikat av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de uppfyller de krav som avtalats med respektive kund.

Produkterna skall vara av sådan kvalitet att våra kunder skall känna trygghet och förtroende för vårt företag. Internt skall vi sträva efter ständig förbättring i alla skeden.

Samtliga i företaget verksamma personer, oavsett arbetsuppgift skall bidraga med ett högt kvalitetsmedvetande.

 

Älghult i oktober 2017

Alexander Blad, VD

Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy

A-Plasts arbetsmiljö skall präglas av trivsel och medinflytande för alla medarbetare. Våra lokaler och vår verksamhet skall inrättas så att förutsebara risker för uppkomst av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar förbyggs. Vårt arbetsklimat skall präglas av fysiskt och psykiskt välbefinnande, samarbetsanda, kamratskap och jämställdhet mellan arbetare av olika kön, nationalitet, raser och religioner. A-Plast ska aktivt stödja friskvård för alla medarbetare.