MILJÖ & KVALITÉ

Miljöpolicy

A-PLAST AB:s tillverkning, köpta och levererade produkter och tjänster, skall påverka inre och yttre miljö på minsta möjliga sätt med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall planera för att förebygga föroreningar och ständigt minska vår miljöpåverkan med hänsyn till uppsatta miljömål. Som minimikrav gäller att alltid uppfylla de lagar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.

Alla som arbetar hos oss, eller för oss, skall arbeta med ständig förbättring och vara medvetna om de krav som ställs på dem och de miljömål vi har satt upp.

 

Kvalitetspolicy

A-Plast AB skall konstruera, producera och leverera produkter, komponenter, hel och halvfabrikat av sådan kvalitet och leveranssäkerhet att de uppfyller de krav som avtalats med respektive kund.

Produkterna skall vara av sådan kvalitet att våra kunder skall känna trygghet och förtroende för vårt företag. Internt skall vi sträva efter ständig förbättring i alla skeden.

Samtliga i företaget verksamma personer, oavsett arbetsuppgift skall bidraga med ett högt kvalitetsmedvetande.

 

Integritetspolicy GDPR hittar du här.

 

Älghult i oktober 2018

Alexander Blad, VD

Arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy

A-Plasts arbetsmiljö skall präglas av trivsel och medinflytande för alla medarbetare. Våra lokaler och vår verksamhet skall inrättas så att förutsebara risker för uppkomst av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar förbyggs. Vårt arbetsklimat skall präglas av fysiskt och psykiskt välbefinnande, samarbetsanda, kamratskap och jämställdhet mellan arbetare av olika kön, nationalitet, raser och religioner. A-Plast ska aktivt stödja friskvård för alla medarbetare.