Integritetspolicy – GDPR

 

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person. A-Plast följer gällande bestämmelserna enligt GDPR.

Bestämmelserna innebär att vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund, i enlighet följande:

  • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla ett avtal där du företräder en av våra avtalsparter.
  • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
  • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Värt att notera är att ett lämnat samtycke alltid kan återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer vi inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart.  Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal. Detta ska alltså förstås som att vi inte bevarar personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål. Vi arbetar enligt en Gallringspolicy som reglerar denna del.